Vasilisa Corni


Mogući biološki mehanizmi delovanja elektromagnetnih talasa


Iako način prenosa elektromagnetnih (EM) talasa u organizmu nije do kraja jasan, smatra se da osim vode, u prenosu EM talasa važnu ulogu imaju mikrotubularni sistem, koža, proteini, receptori na membranama ćelija i akupunkturni sistem.

Mikrotubularni sistem veza uspostavljenih u embrionalnom razvoju, predstavlja osnovu molekularne mreže tela i akupunkturnog sistema. Tečno kristalna struktura mikrotubula omogućava da se svaka vrsta stimulacije registruje i konvertuje u radni potencijal. Proteini igraju ulogu receptora mikrotalasa, nakon čije detekcije menjaju svoje konformaciono stanje i spinove i time dolazi do poboljšanja njihove funkcije.

Koncepcija o ulozi akupunkturnog sistema u prenosu EM talasa bazira se na razumevanju ovog sistema kao dinamičke strukture u kojoj promene dielektričnih osobina tkiva vode u bolest deformišući strukturu EMP i akupunkturne mreže tela. Preko terapijski pobuđenog meridijana, ćelije ulaze u rezonanciju i preko neurohumoralnih mehanizama, organizam zatim i biohemijski prevazilazi bolest.